Logogpedie Brewel

Leerproblemen en -stoornissen

Kinderen met een leerprobleem of leerstoornis ervaren problemen op het gebied van leren.

Leerproblemen kunnen optreden wanneer er sprake is van een beneden gemiddelde intelligentie of onvoldoende stimulering vanuit de omgeving. Het kind heeft op verschillende vlakken moeite met leren. Leerproblemen kunnen met geduld en goede begeleiding worden aangepakt.

Leerstoornissen hebben een neurologische achtergrond en zijn vermoedelijk erfelijk bepaald. De problemen zijn vanaf de geboorte aanwezig. Het kind presteert onder het niveau van zijn of haar leeftijd en (meer dan) gemiddelde intelligentie. Een leerstoornis zal niet 'overgaan', maar met goede ondersteuning en motivatie kan het kind het reguliere onderwijs succesvol doorlopen. Hierbij zal het kind wel problemen blijven ondervinden op een bepaald gebied, zoals bijvoorbeeld lezen, spelling en/of rekenen.

De orthopedagoog of GZ-psycholoog stelt de diagnose en maakt aan de hand daarvan een behandeladvies. De logopedist / Remedial Teacher behandelt de kinderen en volwassenen met deze problemen, waaronder dyslexie, dysorthografie en dyscalculie. Samenwerking met de leerkracht en zo nodig ook de ouders is hierbij belangrijk.

Dyslexie
Dyslexie is een leesstoornis met een neurologische achtergrond. Stichting Dyslexie Nederland heeft een definitie opgesteld die door veel pedagogen en psychologen wordt gebruikt bij het stellen van de diagnose:

"Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau."

Dyslecten hebben meer moeite met het lezen, wat extra energie kost. Om hen daarin te ondersteunen, leert de logopedist / Remedial Teacher strategieën aan, waardoor het leesproces beter verloopt. Om het leesproces op de juiste manier te begeleiden, is samenwerking met de leerkracht belangrijk.

Dysorthografie
Dysorthografie is een spellingsstoornis met een neurologische achtergrond. Vaak komt het voor naast een dyslexie, maar dysorthografie kan ook alleen voorkomen. Bij een dysorthografie is sprake van hardnekkige spellingsproblemen, die met extra oefening niet te verhelpen zijn.

Mensen met dysorthografie hebben moeite met het onthouden en toepassen van de spellingsregels. Ook bepaalde woordstructuren blijven een probleem.

De logopedist / Remedial Teacher helpt mensen met een dysorthografie door handvatten en compensatiemogelijkheden aan te reiken.

Dyscalculie
Dyscalculie is een rekenstoornis met een neurologische achtergrond. We spreken van dyscalculie wanneer er een significant verschil bestaat tussen de intelligentie en een (neurologisch verklaarbare) uitval op rekengebied. De basisprincipes van het rekenen zoals volgorde, ruimtelijk inzicht, klokkijken, etc. zorgen voor problemen. Vaak komt dyscalculie voor met andere leerproblemen.

De logopedist / Remedial Teacher biedt eenduidige rekenstrategieën aan, waarbij het visualiseren van de handeling belangrijk is. Om de rekenmethode op eenzelfde manier aan te reiken, is een goede samenwerking met de leerkracht nodig.

Gehoor

We communiceren door te spreken en te luisteren. We luisteren naar wat de ander zegt en reageren daar op. Onze reactie wordt bepaald door wat we horen. Wanneer we iemand niet goed verstaan, vragen we de ander om het te herhalen. We gebruiken ons gehoor om te communiceren. Communicatie behoort tot het vakgebied van een logopedist, waardoor gehoor ook een onderdeel vormt.

Logopedie Brewel kan u helpen met problemen op dit gebied, neem hiervoor contact op.

Slikken

Slikstoornissen bij volwassenen
Bij ouderen kunnen slikproblemen ontstaan door veranderingen in en rond het mondgebied. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van beschadiging of problemen in de aansturing van de spieren. Een beroerte of de ziekte van Alzheimer kunnen oorzaken zijn van slikproblemen bij ouderen.

Logopedie Brewel kan u helpen met problemen op dit gebied, neem hiervoor contact op.

Taal

Om goed te kunnen communiceren met anderen, is taal nodig. Met taal kun je informatie uitwisselen. Wanneer gedachten en ideeën ontstaan in de hersenen, is taal nodig om dat op iemand anders over te brengen. Wanneer iemand de taal niet (voldoende) beheerst, wordt de mogelijkheid om met anderen te communiceren beperkt.

Problemen op het gebied van taal kunnen vervelende gevolgen hebben. Logopedie Brewel kan u helpen met problemen op dit gebied, neem hiervoor contact op.

Meertaligheid

Wanneer kinderen tijdens hun ontwikkeling in aanraking komen met meer dan één taal, spreken we van twee- of meertaligheid. Dit kan voorkomen als de ouders verschillende talen spreken, of als de kinderen thuis een andere taal aangeleerd krijgen dan op school.

Kinderen kunnen over het algemeen goed meerdere talen tegelijk of na elkaar leren. Als ze vanaf de geboorte opgroeien met meerdere talen, zullen de talen goed ontwikkelen indien ze frequent en juist worden aangeboden. Wanneer dit niet gebeurt, kan twee- of meertaligheid een probleem worden en resulteren in een spraak- en taalachterstand. Wanneer er sprake is van een taalprobleem in de eerste taal, zal ook de taalontwikkeling in de tweede taal verstoord verlopen.

Achterstanden op het gebied van taal en spraak, kunnen leiden tot leerproblemen en sociaal-emotionele problemen. Om deze problemen te voorkomen, is het belangrijk dat kinderen met spraak- en taalproblemen bij meertaligheid zo vroeg mogelijk worden geholpen.

De logopedist kan helpen bij deze problemen. De begeleiding zal voornamelijk gericht zijn op de communicatieproblemen en verstaanbaarheid in het Nederlands en de moedertaal. Als de begeleiding op tijd wordt gestart, is er een grote kans dat het kind beide talen op een goed niveau leert spreken en begrijpen.

Spraak

Bij het spreken, maken we gebruik van woorden. Woorden zijn opgebouwd uit letters, die ieder een eigen klank hebben. Al die klanken samen vormen een woord of zin. Wanneer we een klank of cluster (een combinatie van klanken) verkeerd uitspreken, krijgen woorden een andere betekenis.

Problemen op het gebied van spraak kunnen verschillende oorzaken hebben. Logopedie Brewel kan u daarbij helpen, neem hiervoor contact op.

Stem en adem

Onze stem en adem hebben we nodig om te spreken, een belangrijke manier van communiceren. De stem bepaalt voor een groot deel hoe de boodschap overkomt. Door veranderingen in luidheid, uitspraak en toonhoogte, kan een boodschap een heel andere betekenis krijgen. De kwaliteit van de stem en luidheid wordt mede bepaalt door de adem. Wanneer er problemen zijn op het gebied van stem of adem, kunnen er klachten ontstaan. Logopedie Brewel kan u daarbij helpen, neem hiervoor contact op.

Logopediepraktijk Brewel - Borchmolendijk 1 - 5492 AJ Sint-Oedenrode - Telefoon: 0413 72 49 33 - Mobiel: 06 48 601 680 - E-mailadres: info@logopediebrewel.nl